Zápis z veřejného setkání na téma VODA pro místní části Liběšic

Dne 23.10. 2019 proběhlo veřejné setkání na téma “Voda pitná i odpadní” pro místní části Liběšic. Akci organizoval Spolek občanů pod Sedlem za podpory Nadace Via. Účast byla nečekaně vysoká (přes 80 občanů), což svědčí o aktuálnosti problematiky.

Kromě občanů a obecních zastupitelů Liběšic přijali naše pozvání i externí hosté, kteří přispívali do diskuse expertními názory ke konkrétní agendě:

  • Ing. Romana Rajnyšová (SFŽP ČR– rezortní organizace Ministerstva životního prostředí)
  • Ing. Jiří Pacovský (Ingreal Děčín spol.s r.o.)
  • Pan Jan Mazíni (starosta Úštěku)

Diskuse byla rozdělena na dva tematické okruhy – pitná voda a voda odpadní.

Téma: pitná voda

Cílem diskuse o pitné vodě byla charakteristika stávajícího stavu (zdroje vody, její kvalita, infrastruktura rozvodné sítě) a z toho vyplývající možnosti řešení případných problémů. Z diskuse vyplývá variabilní (nevyvážený) stav zásobování pitnou vodou v rámci liběšické infrastruktury. Zatímco některé místní části disponují dostatečným zdrojem vody i odpovídající distribuční sítí (zejména samotné Liběšice), u většiny místních částí je situace v několika případech kritická. Stručný přehled situace uvádí Tabulka 01, detailní přehled je publikován v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR – PRVKÚ ČR.

Liběšice – místní částPočet obyvatelNestrukturovaný popis stávající situace
Zimoř40Bez zdroje vody
Dolní Řepčice21Bez pitné vody.
Nekvalitní povrchový
zdroj, který spravuje
obec Liběšice.
Horní Chobolice68Bez pitné vody.
Studánky
s povrchovou vodou.
Některé letos vyschlé.
Dolní Chobolice 82Bez pitné vody.
Nekvalitní povrchový
zdroj, spravuje
obec Liběšice.
Část obyvatel
nemá možnost se
připojit.
Soběnice 168Tři povrchové vodní
zdroje, spravuje obec
Liběšice. Poslední
rozbor, provedený
letos obcí Liběšice,
zřejmě pouze
pro největší zdroj
odpovídá
kvalitě pitné vody.
Nejsou zásobeni
všichni občané.
Horní Nezly19Bez pitné vody.
Povrchový zdroj
na soukromém
pozemku spravuj
spolek Horní Nezly.
Zdroj letos
vydatný.Potrubí
ve špatném stavu je
v majetku obce
Liběšice.
Dolní Nezly40Bez pitné vody.
Nekvalitní povrchový
zdroj, častá
poruchovost potrubí.
Spravuje obec
Liběšice.
Jeleč5Lokální studánky
s neznámou kvalitou
vody.
Lhotsko10Informace nebyla
k dispozici.
Srdov
64Zdroj pitné vody
spravuje SčVK a.s. 
Vodovod z roku 1905,
v 60. letech byl
opraven. Nyní častá
poruchovost.
Trnobrany80Pitná voda vedena
z Liběšic. Spravuje
SčVK a.s. Občané velmi nespokojeni s vysokou tvrdostí vody.
Mladé44Zdroj pitné vody
spravuje SčVK a.s.

Tab. 01 . Rychlý přehled vodních zdrojů v místních částech Liběšic

Obecně lze situaci označit za akutní – i v lokalitách, které disponují zdrojem vody, je její kvalita neuspokojivá a není vyloučené zhoršování v budoucnosti (vlivem sucha, znečištění a pod.).

Možnosti řešení stávající situace nastínila Ing. Rajnyšová, která přítomné obeznámila s možnostmi financování výstavby a údržby vodních zdrojů ze státních zdrojů:

  • Realizace centrálních vodovodů v malých obcích státní dotace nepodporují. Z hlediska ekonomického i administrativního je téměř nereálné tímto způsobem (centrálním vodovodem) vyřešit všechny místní části Liběšic.

  • Národní dotace aktuálně podporují rychlá řešení v malých obcích z důvodu hrozby sucha. Podstatou “rychlých řešení” je realizace hydrogeologických vrtů jako zdrojů podzemní pitné vody pro bezprostřední okolí (místní část). Realizace jednoho vrtu je i ekonomicky efektivní řešení (řádově statisíce Kč) s výrazně nižší administrativní agendou pro vedení obce Liběšice.

Tato možnost (lokální vrty) by zabezpečila zdroj kvalitní vody v období sucha, kdy může nastat nedostatek povrchové vody. Při existenci takových zdrojů v každé obci by se v budoucnu mohl postupně budovat rozvod potrubí a přípojky k jednotlivým nemovitostem. Velkým pozitivem je rychlost, cena a administrativní nenáročnost lokálních vrtů.

Téma: odpadní voda

Problematice odkanalizování místních částí Liběšic, se Spolek občanů pod Sedlem věnuje již několik let. Stávající situace je kritická, vzhledem k absenci komplexního řešení a k legistativnímu vyostřování sledování provozu žump/septiků (nový “Vodní zákon”). Spolek se přiklání k odkanalizování místních částí pomocí státem dotovaných DČOV (“domácích čistíren”), na základě odborné studie Ing. Matušky a na základě ankety občanů z Horních a Dolních Chobolic a Srdova.

Na setkání byla prezentována studie Ing. Pacovského (zadaná obcí Liběšice), která naopak doporučuje stavbu centrální kanalizace pro místní části Horní a Dolní Chobolice. V diskusi zaněla následovná zdůvodnění:

  • Nákladnost vybudování nové kanalizace pro Horní a Dolní Chobolice lze vyčíslit na cca 9 mil. Kč.

  • Kanalizace by odváděla splaškovou vodu na ČOV Liběšice, která disponuje potřebnou kapacitou

  • Návrh Ing. Pacovského neřeší problematiku jiných místních částí, což evokuje ponechání současného stavu.

Analogická situace je v sousedním Úštěku (resp. jeho místních částech) rešena za pomoci dotačního titulu MŽP a cestou domácích čistíren DČOV. S projektem nás obeznámil starosta Úštěku pan Mazini.

Obecně lze konstatovat, že v případě problematiky odpadních vod v Liběšicích jsou k dispozici dvě zcela protichůdné strategie:

  • strategie “decentrál” – domácí čistírny, které lze financovat ze státních dotací, doporučuje je studie Ing. Matušky a buduje je ve svých místních částech město Úštěk

  • strategie “centrál” – projekt centrální kanalizace s nejasným zdrojem financování, doporučuje ji studie Ing. Pacovského a je určena jen pro Horní a Dolní Chobolice

Koncept řešení odpadních vod v extravilánu obce Liběšice bude dle vyjádření pana starosty Liběšic Jaroslava Nepovíma předmětem jednání Zastupitelstva obce Liběšice nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2020. Lze jen doufat, že tato problematika, která byla i součástí předvolebních debat, bude definitivně vyřešena s ohledem na aktualizaci právní úpravy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *