Né, jímku né…aneb vešla v platnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.

Dnes nejběžnějšími způsoby nakládání s odpadními vodami jsou:

  • Jímka – žumpa – bezpřepadová nádrž – NUTNO JI VYVÁŽET – Vývoz žump stát od ledna 2019 výrazně zpřísnil
  • Septik – vícekomorová nádrž s přepadem – NEPOVOLUJE SE (vodoprávní orgán toto řešení nepovoluje) 
  • Domovní čistírna odpadních vod (DČOV)
  • Splašková kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod – tradiční centrální kanalizace

Od 1. 1. 2021 budeme muset řešit i předávání odpadních vod v rámci odvozu na ČOV s platným dokladem a jeho formátem (uvedení povinných údajů) [§ 38 odst. 8]. Jiná možnost odstranění odpadních vod již nebude. Důležitou změnou, kterou novela přináší, je nová definice pojmu odpadní voda a způsoby likvidace odpadních vod. § 38, odst. 8 novely stanoví, že ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit jejich odvoz na čistírnu odpadních vod a prokázat tento způsob jejich likvidace vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí předložením dokladu, a to zpětně za období posledních dvou kalendářních let (tedy doklady od r.2019). K odvozu odpadních vod je oprávněn pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.


Jímka je jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod. Náklady spojené s poctivým vývozem jímky, jsou za hranicí socialní únosnosti. Reálná rizika: nezodpovědné chování, ķonfliktní situace a sankce, riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *